121วันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง