ตรวจโรงฆ่าสัตว์

               เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2558 นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายเสกสรร แสงศัพท์   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, นางสาวสุภลักษณ์ ตันประยูร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  ได้ตรวจเตรียมความพร้อมโรงฆ่าสัตว์นายสนิท คุ้มหอม เลขที่ 15/2 หมู่ 2 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง