212

วันที่ 14  มีนาคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย  ร่วมกับเทศบาลบ้านค่าย จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข ประจำปี2561 เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน,อสม.  และเครือข่าย ก่อนออกปฎิบัติงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0