238

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร  พานิชรัมย์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน พร้อมด้วย พนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย  เก็บตัวอย่างซีรั่มกระบือ พื้นที่อำเภอบ้านค่าย  ในกิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ  ภายใต้โครงการจัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก  โดยเก็บตัวอย่างซีรัมกระบือ จำนวน 10 ตัว

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง