0037

วันที่ 15 มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง  เก็บตัวอย่าง Cloacal Swab ตามโครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรคและการรับรองสนามชนไก่หรือซ้อมไก่ชน ประจำปี 2562 รอบที่1/2562  อำเภอบ้านฉาง จำนวนเกษตรกร 35 ราย จำนวนตัวอย่าง 70 ตัวอย่าง  ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง