0034

วันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว, อาสาปศุสัตว์,รพ.สต.ในพื้นที่ ,และชมรม อสม.จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ทั้ง 11 หมู่ ของตำบลหนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง