0024

วันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง ได้เข้าเก็บปัสสาวะโคเนื้อ จากฟาร์มโคเนื้อ ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ในโครงการตรวจสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโค สุกร และโรงฆ่า (งบจังหวัด) โดยใช้ชุดทดสอบ Strip test จำนวน 5 ฟาร์ม โดยให้ผลเป็นลบทั้งหมด

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง