การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD co - ordinator : DLD-C)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566