รายละเอียด
การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ รอบที่ 1/2564

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

QR Code kpi1 2564