รายละเอียด
การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ รอบที่ 2/2563

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

QR kpi2 2563