4611

วันที่  9  สิงหาคม  2560   นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยนายเสกสรร  แสงศัพท์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  จัดประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดระยอง  ของโรงฆ่าสัตว์  จำนวน  2  แห่ง  ดังนี้  

  • โรงฆ่าสุกรของนายชลสิทธิ์  บำเพ็ญ  ตำบลพนานิคม  อำเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง  
  • โรงฆ่าโค-กระบือของนายทรงกฤช  แฉล้มล้ำ  ตำบลตาขัน  อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  

โดยมีนายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  รองผู้ว่าราชกทารจังหวัดระยอง  เป็นประธานฯ  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสร้างโรงฆ่าสัตว์ได้ทั้ง 2 แห่ง  

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0