57135

นที่  8  สิงหาคม  2560   นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  พร้อมด้วยนายวิชาญ  พลไทย  ปศุสัตว์อำเภอแกลง  และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลง  ตีเบอร์ร้อนโคของธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง    

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0