501

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 ครั้งที่ 3/2567 เพื่อรับทราบนโยบาย รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย/กลุ่มงาน/ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานของเดือนต่อไป ในการนี้ นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง


                                                                                                                              🏡ครอบครัวปศุสัตว์ระยอง🏡
                                                                                                                           🏠 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง 👫

                                                                                                     ภาพกิจกรรม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง