501

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดระยอง ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ระดับพื้นที่ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2567 โดยมีหน่วยงานคณะกรรมการร่วมดำเนินงาน ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

          โดยที่ประชุมได้ร่วมกันติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ทั้ง 6 แผนงาน ประกอบด้วย
     1. แผนงาน ป้องกันและปราบปรามสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย
     2. แผนงาน ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
     3. แผนงาน สนับสนุนองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
     4. แผนงาน ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
     5. แผนงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์
     6. แผนงาน บูรณาโครงการสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
และในภาพรวมหน่วยงานสามารถบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ร่วมกันได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

                                                                                                                              🏡ครอบครัวปศุสัตว์ระยอง🏡
                                                                                                                           🏠 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง 👫

                                                                                                     ภาพกิจกรรม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง