204

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง   เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ อำเภอปลวกแดง จำนวน 2 ฟาร์ม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง