197

วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2565  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะเมาร่วมกับเกษตรจังหวัดระยอง เกษตรอำเภอเขาชะเมา  เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 65 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองหิน ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ทั้งนี้มีการให้คำแนะนำให้ความรู้และแจกเอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์ให้แก่ผู้ร่วมงาน

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง