193

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา  09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์  ครั้งที่ 1/2565  จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 
          1. โรงฆ่าสมบัติ บุหงารัตน์ อำเภอเมืองระยอง                  2. โรงฆ่าราตรีไก่สด อำเภอเมืองระยอง
          3.โรงฆ่าราตรี สังสม อำเภอเมืองระยอง                        4.โรงฆ่าสุมิตรา กอเซ็ม อำเภอเมืองระยอง
          5.โรงฆ่าชลสิทธิ์ บำเพ็ญ อำเภอนิคมพัฒนา
เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง