181

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มสุกร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 ฟาร์ม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง