174

วันที่ 26 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ท้องถิ่นอำเภอบ้านฉาง จัดทำโครงการอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาปศุสัตว์ จำนวน 29 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเทศบาลตำบลสำนักท้อน ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง