168

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง จัดอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ หลักสูตร "ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต" โดยมี นายพนสมิทธิ์  กลางนภา  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม ซึ่งมีผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เข้าร่วมอบรม จำนวน 32  ราย เพื่อให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง