165

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง   เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 3 ฟาร์ม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง