150วันที่ 29 ธันวาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เกษตรกรอำเภอเมืองระยอง จำนวน 2 ราย และเกษตรกรอำเภอแกลง จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง