144วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เข้าตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ไก่ไข่ ณ ศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ไก่ไข่

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง