143วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ ณ สุระสิงห์ฟาร์ม ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง