ตรวจโรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูปสุกรตาสิทธิ์

         เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  นายภิญโญ  ประกอบผล   รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง   เป็นประธานการตรวจโรงฆ่าสัตว์  โรงแปรรูปสุกรตาสิทธิ์  ของนายชาญชัย ฉมาภินันท์ เลขที่ 312/2 หมู่ 2 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  โดยมีนายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  นายพันธุ์ธนู  ศรีทองสุก  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมอออกตรวจในครั้งนี้ด้วย