ตรวจต่ออายุ

         เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2558 นายเสกสรร แสงศัพท์   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์,   นางสาวสุณียลักษณ์ นวลนุช   และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง   ได้ตรวจต่ออายุฟาร์มไก่ไข่ของนายประกิต   วัชระดนัย (รุ่งเรื่องฟาร์ม) เลขที่ 90/2 หมู่ 9 ตำบลชากบก   อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง