198

เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง  เป็นวิทยากร  อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 4  เทศบาล  และ 1 อบต. ในภาคบ่ายมีการฝึกปฏิบัติฉีดวัคซีนสุนัขแมว  จำนวน 50 ตัว 

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0