15401

ฝังไมโครชิปกระบืออำเภอปลวกแดง

                  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559   นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์   ปศุสัตว์จังหวัดระยอง   มอบหมายให้ นายเสกสรร  แสงศัพท์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    นายภิญโญ   รัศมีประเสริฐสุข   ปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง   ลงพื้นที่ฝังไมโครชิปกระบือ ของนายสมศักดิ์ บัวทอง   พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จำนวน 5 ตัว  ของนายหนูมิตร ป้อมสิทธิ์ พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จำนวน 14 ตัวและของนายไกรพงษ์ เพียรล้ำ พื้นที่หมู่ 2 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 7 ตัว  รวมทั้งหมด 26  ตัว