501

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข ปศุสัตว์จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายเฉลิมชัย ชัยพิเนตร ปศุสัตว์อำเภอแกลง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอวังจันทร์ พร้อมด้วยนายอธิคม วาทโกศลกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล และจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ประจำอำเภอวังจันทร์ ดำเนินการตรวจสอบการทำสัญญาซื้อขายและการรับนมโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2566 โดยมีหน่วยจัดซื้อ ทั้งหมด 5 แห่ง ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขาย เรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดส่งนมฯจะดำเนินการจัดส่งงวดสุดท้ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มีนาคม 2567 อำเภอวังจันทร์ จะติดตามและรายงานผลต่อไป

                                                                                                                              🏡ครอบครัวปศุสัตว์ระยอง🏡
                                                                                                                           🏠 ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง 👫

                                                                                                     ภาพกิจกรรม

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง