501

วันที่ 31 มกราคม 2567  นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง มอบหมายให้ นายสำเริง บุญเอี่ยม เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานจ้าง     เหมาบริการฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเพ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ หมู่ 1,6 และ หมู่ 7 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายเฉลี่ยว วิเชียรแลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ เป็นประธาน

#ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง