207

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2565  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง ร่วมกับเกษตรจังหวัดระยอง เกษตรอำเภอบ้านฉาง  เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 65 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอบ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งนี้มีการให้คำแนะนำให้ความรู้และแจกเอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์ให้แก่ผู้ร่วมงาน

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง