0060

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านฉาง  ออกตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 10 โรงเรียน และ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อปท. ทั้ง 5 แห่ง ในอำเภอบ้านฉาง ดังนี้
1) เทศบาลตำบลสำนักท้อน จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดสระแก้ว หมู่ที่ 3 และโรงเรียนวัดสมบูรณาราม หมู่ที่ 6 ต.สำนักท้อน
2) อบต.สำนักท้อน  จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน วัดชากหมาก หมู่ที่ 2 ต.สำนักท้อน และโรงเรียนวัดคลองบางไผ่ หมู่ที่ 4 ต.สำนักท้อน
3) เทศบาลตำบลพลา จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดพลา หมู่ที่ 5 ต.พลาและโรงเรียนวัดคลองทราย หมู่ที่ 7 ต.พลา
4)เทศบาลตำบลบ้านฉาง  จำนวน 2 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง
5)เทศบาลเมืองบ้านฉาง จำนวน 2 โรงเรียน
ทั้งหมดได้รับอาหารเสริม(นม) โรงเรียนครบถ้วนตามสิทธิ  นมเริ่มส่งไปถึงโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 8 และ 11 พฤศจิกายน 2562

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง