236

วันที่ 22 มีนาคม 2565  เวลา 10.00 น.  นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามและนิเทศงานของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดระยอง  ติดตามความก้าวหน้าตามแผนผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สินค้าปศุสัตว์ที่สำคัญ 3 ชนิด) และแผนบูรณาการผู้ตรวจราชการฯ สำนักนายกรัฐมนตรี (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯ) ปัญหาอุปสรรค     โครงการต่างๆ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง