201

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นที่จำนวน 3 ราย ได้แก่
          1.นายทวีสุข  ปลื้มจิตต์ หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน
          2.นายเฉลิมวงค์
  เกรียงไกรพิพัฒน์ หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน
          3.นายธนากร  ไกรสี  หมู่ที่ 4 ตำบลกองดิน

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง