145วันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าตรวจรับรองที่พักซากสัตว์ ของบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นที่พักซากสำหรับการบริโภค ประเภท เนื้อ สุกร และไก่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง