726

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโรงฆ่าสัตว์สุกร เพื่อเป็นการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน 7 แห่งดังนี้
          1. โรงฆ่าเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อ.แกลง          2. โรงฆ่าเทศบาลตำบลเมืองแกลง อ.แกลง
          3. โรงแปรรูปสุกรเรณู ชวนชื่น อ.แกลง               4. โรงแปรรูปสุกรวันชัย เทียนประชา อ.แกลง
          5. โรงแปรรูปสุกรวังจันทร์ อ.วังจันทร์                6. โรงแปรรูปสุกรบุญเรือน เนินชัย อ.วังจันทร์
          7. โรงแปรรูปสุกรเขาชะเมา อ.เขาชะเมา

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง