171

วันที่ 25 มกราคม  2565  นายสมพร  พานิชรัมย์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน พร้อมด้วยพนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย ได้เข้าสำรวจ ติดตาม และตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ในพื้นที่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อให้ความรู้,คำแนะนำเกี่ยวกับ เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(AFS)  และมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เวชภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์  จำนวน  11  ราย

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง