• ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563) 
  • ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564) 
  • ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564) 
  • ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 - เดือนกันยายน 2564)