1. ประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  การกำหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร

2. ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2560

3. ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2560

4. ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2560

5. ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการแสดงความจำนงขอเป็นผู้รับใบอนุญาตแทนกรณีผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาตาย พ.ศ.2560

6. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2560

ที่มาของข้อมูล : กรมปศุสัตว์