รายละเอียด
1.การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ รอบที่ 2/2562
2.ตัวชี้วัดรายบุคคล