ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560  (ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2560)