วิสัยทัศน์

       ปศุสัตว์ปลอดโรค  ผู้บริโภคปลอดภัย  ใส่ใจเกษตรกร

พันธกิจ

  • ให้บริการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่ได้มาตรฐาน
  • พัฒนาการผลิตปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน
  • ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปศุสัตว์
  • กำกับ  ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  • พัฒนาระบบราชการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์

  • การควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์
  • ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะบุคลากร