241

วันที่ 28 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะเมา และท้องถิ่นอำเภอเขาชะเมา  จัดทำโครงการอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาปศุสัตว์ จำนวน 95 คน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ  อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง