235

วันที่ 21 มีนาคม 2565  เวลา  13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์  ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 1. โรงฆ่าไก่ KPT คุ้มพานทอง อำเภอแกลง เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง