232

วันที่ 16 มีนาคม 2565  เวลา  10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์  ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
          1. โรงฆ่าบุญยืนไก่สด อำเภอเมืองระยอง
          2. โรงฆ่าเทศบาลตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย
เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง