200

วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2565  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย ร่วมกับเกษตรจังหวัดระยอง, เกษตรอำเภอบ้านค่าย เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 65 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านตรอกสตบรรณ หมู่ที่ 4  ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ทั้งนี้มีการให้คำแนะนำให้ความรู้และแจกเอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์ให้แก่ผู้ร่วมงาน  จำนวน  40 ราย

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง