นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดระยองได้มอบหมายให้ นายเสกสรร แสงศัพท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพชั้นดีกลุ่มตะวันออกปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีนายสนิท ท้วมสกุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้ประกอบการฟาร์มมาตรฐานสุกรจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์มให้สามารถผลิตเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพปลอดโรค ก่อนนำไปวางขายที่สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด และปลอดภัยเมื่อวันที่ ๑๘ กุภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง