205

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ท้องถิ่นอำเภอปลวกแดง จัดทำโครงการอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาปศุสัตว์ จำนวน 45 คน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง