141วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนา และท้องถิ่นอำเภอนิคมพัฒนา จัดทำโครงการอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า แก่อาสาปศุสัตว์ จำนวน 126 คน  ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง