207

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565. เวลา 09.00 น. นายสมพร   พานิชรัมย์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้่าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  ลงพื้นที่ตรวจเก็บตัวอย่าง surface swab. เพื่อส่งตรวจในกิจกรรมเพิ่ม: ประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (สำหรับสถานที่จำหน่ายและโรงฆ่าสัตว์) โดยเก็บตัวอย่าง 
          - โรงฆ่าสุกร จำนวน 2  แห่ง
          - สถานที่จำหน่ายสุกร  จำนวน 7 แห่ง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง